ชาตรี ถิรวรกุล
 
 
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก ฟรี!
Login with Facebook
 
บ้านมือสอง อสังหา บ้านเช่า ห้องพัก
นโยบายการให้บริการ
รายละเอียดข้อมูลนโยบายการให้บริการ 


1. เว็บไซต์ ที่สวยดอทคอม ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และผู้ลงประกาศที่ใช้บริการเว็บไซต์ TeeSuay.com กระทำการใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ประกาศอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ลงประกาศเท่านั้น ผู้ใช้บริการจำเป็น ต้องใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังในการติดต่อ ซื้อ ขาย หรือกระทำธุรกรรมอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ TeeSuay.comไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้า หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น


3. เว็บไซต์ ที่สวยดอทคอม ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และผู้ลงประกาศที่ใช้บริการเว็บไซต์ TeeSuay.com ห้ามกระทำการใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4. ผู้ใช้บริการ และผู้ลงประกาศที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของ TeeSuay.com หรือของบุคคลภายนอก

5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และผู้ลงประกาศที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้นำข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้


6. TeeSuay.com สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ เว็บไซต์นี้เมื่อใดและอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. TeeSuay.com มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้ตามทีเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ TeeSuay.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ TeeSuay.com สงวนสิทธิที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และ/หรือการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ TeeSuay.com กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ